spektometr

Wszelkie analizy laboratoryjne wymagają specjalistycznych narzędzi i urządzeń. Dzięki nim otrzymane wyniki są rzetelne i wiarygodne. Posiadanie odpowiedniego sprzętu pozwala także skrócić czas badań i sprawić, że będą one mniej pracochłonne. Spektrometr jest jednym z przyrządów, w jakie warto wyposażyć swoje laboratorium. Czym jest i jakie ma zastosowanie? 

Czym jest i jak działa?

Historycznie przyrząd do wizualnej obserwacji widma nazywano spektroskopem, a dodatkiem w spektrometrze była podziałka ułatwiającą odczytanie długości fali. Podział ten jednak ulega zanikaniu, ponieważ obecnie wszystkie te narzędzia posiadają wbudowany element rejestrujący. Urządzenie to służy do pomiaru współczynnika załamania światła w różnych materiałach optycznych, a także do pomiaru długości fali w widmie optycznym. Jego budowa składa się z silnego elektromagnesu, detektora, układów regulacji i rejestracji widma oraz komory próżniowej. Światło wpadające do rury kolimatora przedostaje się przez szczelinę obecną w ognisku soczewki na jego końcu. Skutkiem przejścia promieni przez soczewkę jest przemiana wiązki rozbieżnej we wiązkę o promieniach równoległych. Wiązka ta następnie ulega załamaniu w pryzmacie lub ugięciu na siatce dyfrakcyjnej oraz przebija się do lunety, której obiektyw tworzy w swoim ognisku obraz szczeliny. 

Zastosowanie

Spektrometr jest stosowany między innymi do:

spektometr
  • identyfikacji minerałów i związków chemicznych,
  • identyfikacji dioksyn,
  • identyfikacji materiałów biologicznych,
  • analizy jakościowej i ilościowej związków o różnym stanie skupienia,
  • diagnostyki medycznej (rozpoznawanie chorób, np. miażdżyca, osteoporoza),
  • badań geofizycznych (np. odwierty naftowe, odwierty węglowe), 
  • badań kryminalistycznych,
  • analizy metali.

Różne modele spektrometrów znajdziesz na tej stronie.